Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników musi odbyć się przynajmniej raz w roku i ciąży na zarządzie spółki. ZZW jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W Kodeksie spółek handlowych szczegółowo określony jest termin zwołania zwyczajnego zgromadzenia. Zazwyczaj ostateczny termin przypada 30 czerwca, ponieważ ZZW musi odbyć się do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeśli zwyczajne zgromadzenie wspólników odbędzie się po upływie wyznaczonego terminu, to nie ma wpływu na ważność podjętych na nim uchwał, jednak może skutkować nałożeniem kar grzywny oraz odpowiedzialności organizacyjnej i odszkodowawczej na członków zarządu.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników handlowych powinno być:

  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Dodaj komentarz