Zmiana umowy spółki z o.o.? Tak, to możliwe!

Każdy, kto zakłada własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do sporządzenia umowy spółki. Zapisy w niej muszą być przemyślane, gdyż na jej podstawie funkcjonować będzie firma. Nie wolno zapominać jednak o tym, że umowa spółki może być zmieniana. Warunkiem jest trzymanie się określonej procedury.

Zmiana umowy spółki z o.o. w praktyce:
1. Uchwała na zgromadzeniu
2. Uchwała wspólników
3. Rejestracja zmiany

Ad.1
Postanowienie o zmianie umowy spółki z o.o. wiąże się z podjęciem uchwały wspólników, która powinna być zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Na ogół uchwały podejmowane są na zgromadzeniu wspólników. Uchwała jest ważna wtedy, gdy zgromadzenie będzie liczyć wszystkich wspólników reprezentujących kapitał zakładowy i nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia. Zarząd spółki zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich osób o zgromadzeniu. Informacje powinny zostać wysłane, co do zasady, pocztą kurierską lub listami poleconymi najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia.

Ad.2
KSH jasno określa warunek, że podjęcie uchwały możliwe jest tylko w przypadku 2/3 głosów, czyli większości (zmiana działalności spółki – 3/4 głosów). Umowa spółki określa w jaki sposób ma przebiegać uchwała o jej zmianie.

Ad.3
Wraz ze zmianą umowy spółki rodzi się obowiązek zgłoszenia tego do sądu rejestrowego na formularzu KRS-Z3. Powinno to zostać dokonane w terminie 7 dni od powzięcia uchwały przez wspólników. Nieważność uchwały będzie wtedy, gdy wniosek nie zostanie złożony do KRS w terminie 6 miesięcy od jej powzięcia.

Dodaj komentarz