Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – warunki

Osoba z zagranicy, która chce otworzyć firmę w Polsce zobowiązana jest do spełnienia określonych prawnie warunków.

Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki?

 • obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
 • obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu),
 • obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy),
 • osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy EOG, które na podstawie innych umów z Unią Europejską mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Konfederacja Szwajcarska).

Jakie warunki trzeba spełniać, aby założyć działalność w Polsce? Trzeba posiadać:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielany członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielonego przez inne niż Polska państwo UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkanie w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznane przez inne państwo niż Polska i który uzasadni swoje zamieszkanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywa z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim i mieszkającym w Polsce,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystanie w Polsce z ochrony czasowej,
 • Kartę Polaka.

Dodaj komentarz