Definicja straty nadzwyczajnej

Strata nadzwyczajna to skutek zdarzeń, które mają charakter losowy, który powstał w wyniku sytuacji poza zwyczajną działalnością danej jednostki. Charakteryzuje się tym, iż zarówno zdarzenia, jak i transakcję występują w firmie z małą częstotliwością. W rachunkowości straty nadzwyczajne są ujmowane na koncie „Straty nadzwyczajne” po stronie Dt, a następnie ich suma jest na koniec roku...

Prowadzenie spraw spółki

Przez prowadzenie spraw spółki należy rozumieć prawo do wytyczania kierunków działania. Zanim spółka, jako odrębny podmiot, podpisze określoną umowę, ktoś wewnątrz jej struktur musi zadecydować, że taka czynność ma zostać w ogóle podjęta. Zasady prowadzenia spraw spółki określają zatem reguły podejmowania wiążących decyzji wewnątrz struktury spółki jawnej. Najprościej można wskazać, że za zarządzanie spółką odpowiadają...

Wkład wnoszony do spółki przez wspólników

W jaki sposób wnoszony jest wkład do spółki? Kto ma obowiązek dopełnienia tego obowiązku? Wspólnicy lub akcjonariusze, w zależności od formy prawnej, zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Przedmiotem wkładu może być własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. Pokrycie wkładów może nastąpić również w formie pieniężnej. Wnoszony wkład stanowić...

Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega na tym, że spółka zmienia swoją formę prawną. Przykładowo spółka z o.o. staje się spółką komandytową. Przekształcenie jest procesem prawnym, który nie wiąże się z żadnym transferem majątku spółki. Nie wymaga ona również likwidacji spółki, która ulega przekształceniu, ani założenia nowej spółki. W jego wyniku jedna spółka staje się drugą spółką.  Przekształcenie...

Czy konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników?

Najważniejsze decyzje, które dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje się na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, aby zgromadzenie wspólników mogło się odbyć konieczne jest wysłanie zaproszeń do każdego ze wspólników przynajmniej dwa tygodnie przed dniem, na który zostało zaplanowane. Nasuwa się jednak pytanie, co w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba nagłego spotkania i pilnego...