Kim jest prokurent?

Zgodnie z prawem, prokurentem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura, to inaczej rozumiane pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem firmy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest jednak ograniczony w niektórych przypadkach. Do takich należy: – zbycie przedsiębiorstwa – dokonywanie czynności prawnych...

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące prokury ujawnione są w KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa. Prokurent to osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Prokurent wybierany jest przez wszystkich...