Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące prokury ujawnione są w KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa. Prokurent to osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Prokurent wybierany jest przez wszystkich...