Odpowiedzialność finansowa pracownika

Informację dotyczące odpowiedzialności jaka spoczywa na pracowniku znajdują się w Kodeksie Pracy. Z tego dokumentu wynika jednoznacznie, że zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, pokrywa ją ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca powinien przedstawić okoliczności potwierdzające winę podwładnego i wskazać wartość materialną szkody. Należy pamiętać, że jedna osoba nie może odpowiadać za błąd popełniony przez zespół. Pracownik...