Dywidenda

Dywidenda – aktywa wypłacane właścicielom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z o.o.. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są: zakończenie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie, podjęcie decyzji o podziale...