Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować w różnych formach prawnych. Można je podzielić zarówno na te krajowe (regulowane prawem danego kraju) jak i paneuropejskie (regulowane prawem wspólnotowym krajów UE). Wśród krajowych form działalności gospodarczej wyróżniamy:  Spółki handlowe (osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; kapitałowe: akcyjna, z o.o.), Spółki cywilne, Przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej, Przedsiębiorstwa państwowe, Stowarzyszenia, Spółdzielnie, Fundacje. Do pozostałych form...