Dywidenda

Dywidenda – aktywa wypłacane właścicielom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z o.o.. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są: zakończenie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego, zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie, podjęcie decyzji o podziale...

Dywidenda

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mają prawo do otrzymania dywidendy. Dywidenda jest częścią zysku netto (czyli po opodatkowaniu) spółki kapitałowej. Przeznaczona jest do podziału między wspólnikami lub akcjonariuszami. W przypadku gdy w spółce jest jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości. Dywidenda może być...