Reprezentowanie spółki z o.o.

Jednym z podstawowych zadań i obowiązków zarządu jest reprezentowanie spółki z o.o..Oznacza to, że organ jakim jest zarząd, ma prawo do wykonywania takich czynności w imieniu spółki jak branie czynnego udziału w postępowaniach sądowych, reprezentowanie podmiotu przed organami, składanie oświadczeń woli czy po prostu zawieranie umów. Jest on odpowiedzialny za relację danej firmy z podmiotami...

Czym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Oświadczenie woli członka zarządu stanowiące rezygnację z pełnionej funkcji jest złożone spółce z chwilą, gdy doszło ono do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z tego treścią. Aby to było możliwe, należy przesłać...