Statut spółki

Statut spółki jest aktem zawiązującym przedsiębiorstwo i zawierającym podstawowe kwestie jego funkcjonowania. Statut przypisany jest jedynie dla spółki akcyjnej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest natomiast umowa. Dokument sporządzany na początku zakładania działalności gospodarczej z reguły przyjmuje formę aktu notarialnego. Wyjątkiem jest możliwość skorzystania z trybu S24, czyli wniosku elektronicznego. System teleinformatyczny nie umożliwia wszystkim rodzajom prawnym wpisu do eKRS. Statut spółki określać powinien najważniejsze kwestie dotyczące przedsiębiorstwa – między innymi przedmiot działalności, nazwiska założycieli, warunki związane z posiadaniem i umorzeniem akcji, czas trwania, jeżeli został oznaczony, zasady podwyższenia kapitału zakładowego, jakie warunki muszą powstać do utworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego, a także sposób powołania zarządu oraz innych organów spółki.

Wspólnicy w trakcie trwania działalności mają prawo wprowadzać do statutu dodatkowe postanowienia. W Kodeksie Spółek Handlowych przyjęta została zasada, iż każda nowa modyfikacja czy zmiana statutu, nawet nie mająca dużego znaczenia wymaga zarówno uchwały walnego zgromadzenia, jak i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W prawie publicznym statut traktowany jest jako akt władczy organu administracji publicznej. Przedmiotem dokumentu prawnego jest instytucja publiczna. Na podstawie statutów działają wszelkie urzędy administracyjne, urzędy jednostek samorządu terytorialnego, a także fundusze, szkoły, biblioteki, muzea i inne instytucje publiczne.

Umowa zawierana przy zakładaniu przedsiębiorstwa nie może zostać uznana jako jednolicie uregulowana. Identyczna dla wszystkich statutów może być jedynie funkcja dokumentu. Bez względu na formę prawną, statut określa jego wewnętrzną organizację, cel istnienia, tryb działania oraz inne podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.

Do elementów umowy, które najczęściej ulegają modyfikacji zalicza się wysokość kapitału zakładowego oraz przedmiot działalności spółki.

Niezwykle istotne jest prawidłowe i kompletne sporządzenie statutu przedsiębiorstwa. W przypadku późniejszych zmian w treści dokumentu, właściciel firmy zobowiązany będzie do przechodzenia przez długotrwałe procedury aktualizacji wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także opłacenia wniosków i ogłoszeń w Monitorze i KRS. Niedopełnienie obowiązków zmiany lub niepoprawne przeprowadzenie procesu, skutkować może negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Z elementami, które w dokumencie można swobodnie kształtować to między innymi zasady reprezentowania podmiotu gospodarczego, prawo do prowadzenia spraw firmy, a także sposób powoływania zarządu. Według zasad, wszelkie powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika także powinny zostać określone w umowie. Warto w takiej sytuacji już na etapie zawierania umowy rozważyć możliwość obciążenia nowymi obowiązkami wspólnika. Niektóre kwestie rozpatrywane są także pod względem dokumentu. Umowne określenie pomiędzy wspólnikami niekoniecznie zamieszczone musi być w umowie. Niektóre decyzje i zasady zawierane są za pośrednictwem porozumień.

Dodaj komentarz