Spółka dla obcokrajowca

Z dnia na dzień przybywa chętnych obcokrajowców do założenia firmy w Polsce. Oczywiście jest takie prawo, ponieważ ustawa o swobodzie działalności gospodarczej rozróżnia cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy oraz takich, którzy podlegają pewnym ograniczeniom.

Kto ma takie samo prawo jak obywatele polscy?

1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

2. obywatele państw niewymienionych powyżej, którzy:
– posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– mają zgodę na pobyt w Polsce – tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Najlepszym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki, który ogranicza wszystkie formalności związane z rejestracją. To bezpieczne i szybkie rozwiązanie na rozpoczęcie prowadzenia firmy.

Dodaj komentarz