REGON

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.
Rejestr ten prowadzony jest przez Prezesa GUS.
Rejestr na bieżąco aktualizuje swój zbór informacji o podmiotach gospodarki narodowej. Prowadzony jest w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
– jednostki lokalne ww. podmiotów.

NUMER REGON
Pod tym pojęciem rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze.

Dodaj komentarz