Rachunek bankowy dla spółki

Rachunek bankowy, a więc rachunek prowadzony przez wybrany bank na podstawie umowy, którą przedsiębiorca w imieniu swojej spółki zawarł ze wspomnianym już bankiem. Właściciel konta bankowego ma zupełne prawo, aby dysponować środkami pieniężnymi, które są dostępne na danym koncie.

Umowa o utworzenie i prowadzenie rachunku bankowego musi zostać zawarta na piśmie na czas określony, bądź nie. Są to zupełnie indywidualne ustalenia między przedsiębiorcą, a bankiem. Zasady, którymi należy się kierować w trakcie zawierania takowej umowy, zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym, jak również określane przez obowiązujące prawo bankowe.

W umowie, którą przedsiębiorca zawiera z bankiem, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– określenie stron umowy,
– informacja o rodzaju otwieranego rachunku,
– informacja w jakiej walucie będzie prowadzone konto,
– czas na jaki podpisana zostaje umowa (lub informacja, że jest to umowa na czas nieokreślony),
– wysokość oprocentowania środków znajdujących się na rachunku,
– termin wypłacania należnych odsetek,
– informacja i terminy kapitalizacji odsetek,
– informacja o opłatach oraz prowizjach związanych z prowadzeniem rachunku,
– formy i zakres prowadzonych rozliczeń,
– informacja odnośnie tego, jak dokonywane będą zmiany w umowie,
– informacja odnośnie tego, jak ewentualnie rozwiązywana będzie umowa.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz