Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące prokury ujawnione są w KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa.

Prokurent to osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Prokurent wybierany jest przez wszystkich wspólników (w spółkach osobowych) lub członków zarządu (w spółkach kapitałowych). Do odwołania prokury wystarczy oświadczenie jednego wspólnika bądź członka zarządu, natomiast wygasa na skutek określonych zdarzeń np. śmierci prokurenta, wykreślenia przedsiębiorcy z KRS czy też ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa.

Rodzaje prokury:

  • samodzielna – udzielana jednej osobie do działania na rzecz podmiotu,
  • łączna – do działania na rzecz podmiotu konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów,
  • oddziałowa – prokurent działa na rzecz podmiotu współdziałając z inną osobą np. wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Dodaj komentarz