Polska Klasyfikacja Działalności

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będziesz musiał wybrać dla niej kod PKD. 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności zawiera zbiór wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. PKD służy przede wszystkim klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Polska Klasyfikacja Działalności

Kod PKD składa się z nazw i symboli działalności jakimi zajmują się jednostki.

Schemat klasyfikacji:
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,

B – Górnictwo i wydobywanie,

C – Przetwórstwo przemysłowe,

D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,

F – Budownictwo,

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

H – Transport i gospodarka magazynowa,

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

J – Informacja i komunikacja,

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

P – Edukacja,

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

S – Pozostała działalność usługowa,

T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,

U – Organizacje i zespoły eksterytorialne,

Komentarze

Dodaj komentarz