Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Działa ona przez swoje organy, którymi są:  

  • Zgromadzenie wspólników – organ uchwałodawczy

    organy w spółce z o.o.

  • Zarząd – organ wykonawczy i zarządzający

  • Rada nadzorcza – organ nadzorczo – kontrolny

  • Komisja Rewizyjna – organ nadzorczo – kontrolny

1.Zgromadzenie wspólników  

Zgromadzenie wspólników, jest to organ, który podejmuje decyzje w ważnych sprawach organizacyjnych spółki z o.o. Dokonuje także wyboru pozostałych członków organów spółki i określa sposób reprezentowania spółki przez zarząd. Ponadto zgromadzenie wspólników uczestniczy w podejmowaniu uchwał o zmianie spółki z o.o. Innymi także ważnymi zadaniami, które wypełnia ten organ spółki jest:

  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu spółki

  • udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

  • zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki

2.Zarząd  

Zarząd jest to organ wykonawczy oraz zarządzający. Składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Prowadzi on wszystkie sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę we wszystkich sprawach oraz czynnościach sądowych

  
3.Rada nadzorcza i komisja rewizyjna  

Rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna to organy nadzorczo – kontrolne. Dana spółka może posiadać jeden z tych organów lub obydwa. Organy te są zobowiązane do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością spółki. Ich głównym obowiązkiem jest badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu.

Dodaj komentarz