Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej

Spółka partnerska to spółka osobowa, którą otwierają wspólnicy w celu wykonywania pod sobą wolnego zawodu.

Za wolne zawody uznaje się: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położną, radcę prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem działalności przez pozostałych partnerów. Nie odpowiada również za zobowiązania, które związane są z działaniami bądź ich zaniechaniem przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku cywilnoprawnego, które podlegają pozostałym partnerom. Oznacza to że odpowiedzialność wspólnika jest w znacznym stopniu ograniczona, gdyż każdy z partnerów odpowiada za własne działania i decyzje.

Spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Jego podatnikami są natomiast wszyscy partnerzy, którzy rozliczają się od osiągniętych przychodów.

Dodaj komentarz