Odpowiedzialność finansowa pracownika

Informację dotyczące odpowiedzialności jaka spoczywa na pracowniku znajdują się w Kodeksie Pracy. Z tego dokumentu wynika jednoznacznie, że zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, pokrywa ją ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca powinien przedstawić okoliczności potwierdzające winę podwładnego i wskazać wartość materialną szkody.

Należy pamiętać, że jedna osoba nie może odpowiadać za błąd popełniony przez zespół. Pracownik nie powinien być ukarany, jeżeli należyte wykonanie obowiązku nie było możliwe z winy zatrudniającego, który nie dostarczył odpowiednich materiałów lub nie zadbał o właściwe stworzenie warunków pracy.

Wysokość kary, którą musi zwrócić winny pracownik, nie powinna przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wymiar odszkodowania może zostać obniżony, jeżeli pracodawca i pracownik zdecydują się na ugodę.

Warto pamiętać, że zatrudniony, który wyrządził szkodę z winy umyślnej, zobowiązany jest do naprawienia jej w pełnej wysokości. Wina umyślna występuje w sytuacji, gdy pracownik ma świadomy zamiar nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań albo, gdy zdaje sobie sprawę, że jego działanie może narazić na szkodę pracodawcę, ale nie podejmuje kroków, by jej zapobiec.

Pracownik odpowiada również za mienie, jakie powierzył mu pracodawca:

  • pieniądze, kosztowności i papiery wartościowe,
  • narzędzia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

Dodaj komentarz