Księgowość w spółkach kapitałowych

Prowadzenie księgowości w spółkach jak i innych formach działalności to podstawowy obowiązek. Jest on czasami bardzo trudny tak jak w przypadku spółek kapitałowych(spółka akcyjna, spółka z o.o.), których obowiązkiem od samego początku istnienia jest prowadzenie pełnej księgowości.

Pełną księgowość w spółce z o.o. oraz akcyjnej prowadzi się za pomocą ksiąg rachunkowych. W ich skład wchodzi:

 * Dziennik;

 * Konta księgi głównej ;

 * Konta ksiąg pomocniczych: 1. środków trwałych, wartości niematerialnych i oprawnych, oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych, 2. rozrachunków z kontrahentami, 3. rozrachunków  pracownikami, 4. operacji sprzedaży, 5. operacji zakupu, 6. kosztów;  

* Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych;

 * Wykaz składników pasywów i aktywów. 

Firmy prowadzące tą formę działalności mogą ustanowić własną politykę rachunkowości, która będzie jak najbardziej dostosowana do specyfiki firmy. To stanowi zaletę tej metody. W jej ramach polityki rachunkowości jednostka ustala:

1. Sposób określania roku obrotowego oraz skład okresów sprawozdawczych, 

2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności: zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych. 

4. System ochrony danych i  ich zbiorów.

Dodaj komentarz