Kim jest prokurent?

Zgodnie z prawem, prokurentem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura, to inaczej rozumiane pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem firmy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest jednak ograniczony w niektórych przypadkach.

Do takich należy:
– zbycie przedsiębiorstwa
– dokonywanie czynności prawnych
– zbywanie nieruchomości będącej własnością przedsiębiorstwa

Na mocy przepisów ustawy “Prawo upadłościowe i naprawcze” również brak jest odniesienia co do odpowiedzialności prokurenta, a jest jednak wzmianka, iż odpowiedzialność za szkodę wskutek niezłożenia wniosku na przykład o ogłoszenie upadłości ponoszą wyłącznie osoby, które mają prawo reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prokurent stanowi więc osobę upoważnioną do reprezentacji spółki nie tylko przed kontrahentami, ale także i posiadanie tytułu przedstawiciela firmy przed sądami i urzędami. Prokura zobowiązuje więc do podpisywania umów, zamówień oraz pism procesowych.

Dodaj komentarz