Jaka może być przyczyna rozwiązania spółki?

Przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych określone zostały liczne sytuacje, które mogą spowodować rozwiązanie spółki prowadzonej przez danego przedsiębiorcę. Co do zasady, okazuje się, że rozwiązanie spółki może nastąpić na mocy orzeczenia sądowego, gdy:
– w przeszłości nie została zawarta umowa spółki,
– cel działalności spółki jest niezgodny z przepisami prawa,
– w umowie/statucie spółki nie ma informacji na temat formy spółki, jej przedmiotu, a także kapitału zakładowego,
– udowodnione zostanie, że osoby sporządzające akt założycielski w momencie jego sporządzenia nie miały zdolności do czynności prawnych.

Aby mogło nastąpić rozwiązanie spółki, obowiązkowo wcześniej musi zostać przeprowadzona jej likwidacja, która jest ostatnim etapem funkcjonowania danej spółki. Jej zadaniem jest uporządkowanie spraw spółki oraz doprowadzenie ich do odpowiedniego końca.

Oficjalne rozwiązanie spółki następuje przed odpowiednim Sądem Rejestrowym, który jest przydzielany na podstawie określonej wartości spółki. Dla jasności – jeśli wartość spółki przekracza 75 000 zł wówczas rozwiązanie spółki następuje przed Sądem Okręgowym, a jeśli wartość jest niższa od 75 000 zł wyrok może zostać wydany przez Sąd Rejonowy.

*****

Sprawdź również najczęstsze przyczyny zawieszania działalności!

Dodaj komentarz