Jak zawierać umowę ze spółką cywilną?

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jak również nie stanowi podmiotu prawa oraz nie dysponuje własnym majątkiem.

Podmiotowością prawną dysponują jednak wspólnicy, którzy działają w imieniu danej spółki. To właśnie wspólnicy nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania, które kolejno wchodzą w skład wspólnego majątku wszystkich wspólników.

Spółka cywilna stanowi formę umowy, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się, iż będą razem dążyć do osiągnięcia wspólnych celów gospodarczych.
Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych.

W przypadku, gdy wspólnikami spółki cywilnej są osoby fizycznej wówczas każdy z przedsiębiorców jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym umowy nie zawieramy z samą spółką, a jedynie jej wspólnikami. To wspólnicy podpisując umowę zaciągają określone zobowiązania.

W preambule umowy należy wymienić dane wszystkich wspólników.

Dodaj komentarz