Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować w różnych formach prawnych. Można je podzielić zarówno na te krajowe (regulowane prawem danego kraju) jak i paneuropejskie (regulowane prawem wspólnotowym krajów UE).

Wśród krajowych form działalności gospodarczej wyróżniamy: 

 • Spółki handlowe (osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; kapitałowe: akcyjna, z o.o.),
 • Spółki cywilne,
 • Przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej,
 • Przedsiębiorstwa państwowe,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie,
 • Fundacje.

Do pozostałych form czyli form paneuropejskich zalicza się: 

 • Spółkę europejską,
 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,
 • Spółdzielnię europejską,
 • Europejską spółkę prywatną,
 • Europejską spółkę wzajemną,
 • Stowarzyszenie europejskie,
 • Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.

 

Dodaj komentarz