Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Celem projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od marca bieżącego roku. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować?

Przedsiębiorcy mogą być pozytywnie zaskoczeni prognozowanymi zmianami, ponieważ w znaczący sposób przyśpieszą procedurę rejestracji oraz zmian w CEIDG.

Nowe przepisy dadzą prawo przedsiębiorcom do umieszczania w CEIDG informacji na temat udzielonych pełnomocnictwo oraz prokurentów. W przypadku zmiany tych danych przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania aktualizacji w każdym momencie.

Zmiany dotyczyć będą również zawieszenia działalności gospodarczej:
przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo;
w przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Nowelizacja przepisów zwolni przedsiębiorców z konieczności dokonania opłaty związanej ze złożeniem wniosku w CEIDG.

W przypadku, gdy w CEIDG będą widniały nieaktualne informacje na temat spółek oraz przedsiębiorców stosowane będą odpowiednie kary.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie następowało w przypadku:
– trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
– gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.

Dodaj komentarz