Dywidenda

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mają prawo do otrzymania dywidendy.

Dywidenda jest częścią zysku netto (czyli po opodatkowaniu) spółki kapitałowej. Przeznaczona jest do podziału między wspólnikami lub akcjonariuszami. W przypadku gdy w spółce jest jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości.

Dywidenda może być wypłacana w formie środków pieniężnych lub innych aktyw jakie posiada firma. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy oraz terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w spółkach akcyjnych, natomiast w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników.

Warunki wypłaty dywidendy:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego oraz zbadanie go przez biegłego rewidenta,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • podjęcie decyzji o podziale i wypłacie dywidendy.

Dodaj komentarz