Dywidenda

Dywidenda – aktywa wypłacane właścicielom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z o.o..

Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

  1. zakończenie roku obrotowego,
  2. sporządzenie sprawozdania finansowego,
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie,
  4. podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Kwota wypłacanej dywidendy nie może w Polsce przekroczyć wysokości zysku netto osiągniętego roku obrotowego oraz sumy niepodzielnych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych. Ograniczenie to ma na celu ochronę praw kredytodawców spółki tak by w przypadku kłopotów spółki utrudnić właścicielom wyprowadzenie aktywów ze spółki. Limit wyznaczony przez zysk prowadzi często do niepoprawnego stwierdzenia, że “dywidenda jest wypłacana z zysku”.

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:

  • środki pieniężne,
  • inne aktywa, które podmiot posiada,
  • w formie akcji/udziałów spółki lub podniesienia wartości nominalnej akcji/udziałów.

Dodaj komentarz