Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowała powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe. 

Kolejność wdrażania programu w firmach zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc od liczby zatrudnionych pracowników. 

Wdrożenie programu w firmie będzie wiązało się przede wszystkim z:

  • obowiązkiem pracodawcy wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.
  • obowiązkiem pracodawcy zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Umowa o prowadzeniu PPK powinna zostać zawarta do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zacznie obowiązywać danego przedsiębiorcę. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzeniu PPK. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.
  • dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do PPK.
  • terminowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej.

Kogo obejmuje PPK?

Do programu automatycznie zapisani będą pracownicy w wieku od 18 do 54 lat. Pracownicy pomiędzy 55, a 69 rokiem życia będą mogli zapisać się do programu, składając stosowne oświadczenie. Pracownicy zapisani do programu automatycznie będą mogli się z niego w każdej chwili wypisać. Automatyczne członkostwo odnawiać się będzie co 4 lata.

Dodaj komentarz