Czym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Oświadczenie woli członka zarządu stanowiące rezygnację z pełnionej funkcji jest złożone spółce z chwilą, gdy doszło ono do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z tego treścią. Aby to było możliwe, należy przesłać pisemne oświadczenie na adres siedziby spółki. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy siedziba zarządu i siedziba spółki nie są tożsame – wówczas oświadczenie należy dostarczyć na adres siedziby zarządu spółki.

Rezygnacja nie wymaga zgody spółki ani jej przyjęcia, ponieważ jest to jednostronna decyzja członka zarządu. W przypadku złożenia rezygnacji nie jest konieczne odwołanie członka zarządu ze składu zarządu odrębnym aktem. Wygaśnięcie mandatu następuje przez skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki.

Rezygnacja może nastąpić w trakcie trwania mandatu, a zatem nie dojdzie do rezygnacji, gdy oświadczenie zostanie złożone na zgromadzeniu wspólników zamykającym okres pełnienia funkcji członka zarządu tzn. zatwierdzającym sprawozdanie za pierwszy lub ostatni rok urzędowania. Rezygnacja może jednak nastąpić na zgromadzeniu, na którym nie zostały podjęte uchwały dotyczące zakończenia pełnienia funkcji członka zarządu. 

Dodaj komentarz