Czy każdy przedsiębiorca znajduje się w KRS?

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną do wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu.

W rejestrze przedsiębiorców możemy odnaleźć zatem:
– spółki osobowe,
– spółki partnerskie,
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne,
– fundacje (o ile prowadzą działalność gospodarczą).

Co ważne, w rejestrze tym nie ma osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pomimo iż są oni przedsiębiorcami. Nie znajdują się tam także spółki cywilne, ze względu na fakt, iż stanowią one wyłącznie umowę cywilnoprawną pomiędzy określonymi podmiotami.

Prowadzenie działalności gospodarczej należy zgłosić do odpowiedniego urzędu pod rygorem kary grzywny bądź ograniczenia wolności. Te same konsekwencje niesie ze sobą niezgłoszenie zmian danych objętych wpisem.

Komentarze

Dodaj komentarz