Jak zarejestrować spółkę z o.o. w KRS?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest łatwa. Do wypełnienia jest wiele różnych dokumentów. Ale nie oznacza to, że nie jest to możliwe. Spółkę z o.o. można założyć, tylko trzeba się bardzo postarać.  

Na początku umowa!

Jeszcze przed udaniem się do KRS należy sporządzić umowę spółki z o.o.. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Musi określać m.in. siedzibę, kapitał zakładowy, imiona wspólników itp.

 

zarejestrowanie spółki
zarejestrowanie spółki

Więcej na temat umowy spółki z o.o. 

Umowa jest bardzo ważna. Bez niej spółki nie założymy. Należy ją bardzo dokładanie sporządzić, i zawrzeć w niej wszystkie wymagane elementy. Zanim będziemy umowę spółki z o.o. sporządzać należy się nad wszystkim kilka razy dokładanie zastanowić. Szczególnie chodzi tu o kapitał zakładowy i udziały poszczególnych wspólników.

Później Krajowy Rejestr Sądowy!

Nie później niż 6 miesięcy po sporządzeniu umowy spółki z o.o. należy udać się do sądu rejestrowego i tam złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Dokonać musi tego powołany przez wspólników zarząd.

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. składa się na urzędowym formularzu KRS – W3. Do niego należy dołączyć także załączniki:

– KRS – WE ( dotyczący wspólników spółki z o.o. )

– KRS – WK ( dotyczący osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu )

– KRS – WM ( dotyczący przedmiotu działalności spółki z o.o. )

Oprócz tego do wniosku i załączników, dołącza się oczywiście wcześniej sporządzoną umowę spółki ( obowiązkowo dwa egzemplarze ) oraz:

– Oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości pokryte

– Dowód ustanowienia wszystkich organów spółki

– Listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu

– Wzory podpisów członków zarządu

– Dowód uiszczenia opłaty sądowej

– Dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

Wszystkie wymienione wyżej formularze należy także załączyć do wniosku do GUS oraz Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz