Zmiana adresu w spółce z o.o.

Decydując się na zmianę adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd. Fakt ten należy także zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Czasami wymaga się też zmiany umowy spółki.

Jeżeli nowy adres nie mieści się w mieście, które stanowi siedzibę spółki wówczas sama uchwała Zarządu nie będzie wystarczająca. W pierwszej kolejności będzie należało dokonać zmiany siedziby. Tak więc Zgromadzenie Wspólników będzie musiało na początku podjąć uchwałę, która zmieni umowę spółki. Protokół z takiego Zgromadzenia musi zostać sporządzony formie aktu notarialnego.

Bez względu na to czy zmiana adresu spółki wiąże się ze zmianą jej siedziby konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmienienia wyłącznie adresu jako załącznik do formularza KRS-Z3 należy dołączyć uchwałę Zarządu natomiast gdy zmieniamy również siedzibę załącznikiem będzie wpis aktu notarialnego, który obejmuje protokół Zgromadzenia Wspólników.

W przypadku gdy zmiana adresu spółki wiążę się ze zmianą miejsca prowadzenia działalności wówczas fakt ten należy zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na nową siedzibę spółki (jeżeli została zmieniona). Zgłoszenie takie należy zawrzeć na formularzu NIP-8.

Dodaj komentarz