Czym jest akt założycielski?

Akt założycielski to jednostronna czynność prawna sporządzona w formie aktu notarialnego, która zawiera oświadczenie woli właściciela spółki z o.o. lub akcyjnej. Do założenia wymagane jest sporządzenie oficjalnej wersji dokumentu oraz zawarcie najważniejszych informacji, czyli nazwy i siedziby firmy, przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego, informację o liczbie udziałów, wartość nominalną poszczególnych wkładów, czas trwania oraz inne...

Prawa majątkowe wspólników spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje regulacje i obowiązki zawarte posiada przede wszystkim w Kodeksie Spółek Handlowych. Wspólnicy oraz reszta członków przedsiębiorstwa także objęta jest jasno określonymi prawami. Jedną z kategorii stanowią prawa majątkowe. Do katalogu przywilejów i obowiązków zaliczyć można: – prawo do dywidendy – prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej – prawo do wynagrodzenia...

Osobiste uprawnienia wspólników spółki z o.o.

Osobiste uprawnienia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczą bezpośrednio jej osób, a nie udziałów. Rozkład sił w przedsiębiorstwie nie zawsze jest odzwierciedleniem liczby posiadanych udziałów. Nietypowe relacje biznesowe bądź osobiste sprawiają, że często spółki kapitałowe odchodzą od klasycznych rozwiązań. Wspólnik, któremu przyznano osobiste uprawnienia może z nich korzystać niezależnie od liczby posiadanych przez siebie udziałów....

Rachunek bankowy dla spółki

Rachunek bankowy, a więc rachunek prowadzony przez wybrany bank na podstawie umowy, którą przedsiębiorca w imieniu swojej spółki zawarł ze wspomnianym już bankiem. Właściciel konta bankowego ma zupełne prawo, aby dysponować środkami pieniężnymi, które są dostępne na danym koncie. Umowa o utworzenie i prowadzenie rachunku bankowego musi zostać zawarta na piśmie na czas określony, bądź...

Kiedy i jak można dokonać podziału spółki?

Gdy członkowie zarządu zamierzają np. wykorzystać część składników majątkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia nowego rodzaju działalności przy jednoczesnym utrzymaniu jej dotychczasowego profilu działalności lub planują zakończenie współpracy, a w tym celu rozdzielenie pomiędzy siebie składniki majątku nadające się do prowadzenia odrębnej firmy. Przyczyny podziału mogą być różne, jednak z reguły można je pogrupować...