Absolutorium w spółce – kto może go otrzymać i kiedy?

Podczas trwania działalności gospodarczej przedsiębiorcy podejmują wiele uchwał i decyzji, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań i w rezultacie poprawienie wydajności firmy. Oprócz wyborów wpływających na spółkę, na niektórych zgromadzeniach decyzje dotyczą wspólników oraz sprawowanych przez nich funkcji i urzędów. Co roku podczas zgromadzenia wspólników podejmowane zostają uchwały, z których jedna udziela członkom organów spółki...

Co można zmienić w gotowej spółce z o.o.

Kupując gotową działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS znacznie usprawniamy i ułatwiamy procedurę otworzenia własnej firmy. Zwolnienie z formalności i wizyt w urzędach to duża korzyść dla każdej osoby, która planuje prowadzić biznes. Nabywca gotowej spółki otrzymuje podmiot gospodarczy, który posiada już niezbędne numery REGON i NIP oraz wpisy w rejestrze. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy...

Kim jest prokurent?

Zgodnie z prawem, prokurentem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura, to inaczej rozumiane pełnomocnictwo, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem firmy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest jednak ograniczony w niektórych przypadkach. Do takich należy: – zbycie przedsiębiorstwa – dokonywanie czynności prawnych...

Jak powinna wyglądać poprawna umowa zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zleceń jest Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty pracy. UWAGA! Nie można zastąpić umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Ustnie czy na piśmie? Z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa...

Czym jest akt założycielski?

Akt założycielski to jednostronna czynność prawna sporządzona w formie aktu notarialnego, która zawiera oświadczenie woli właściciela spółki z o.o. lub akcyjnej. Do założenia wymagane jest sporządzenie oficjalnej wersji dokumentu oraz zawarcie najważniejszych informacji, czyli nazwy i siedziby firmy, przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego, informację o liczbie udziałów, wartość nominalną poszczególnych wkładów, czas trwania oraz inne...