Rachunek bankowy dla spółki

Rachunek bankowy, a więc rachunek prowadzony przez wybrany bank na podstawie umowy, którą przedsiębiorca w imieniu swojej spółki zawarł ze wspomnianym już bankiem. Właściciel konta bankowego ma zupełne prawo, aby dysponować środkami pieniężnymi, które są dostępne na danym koncie. Umowa o utworzenie i prowadzenie rachunku bankowego musi zostać zawarta na piśmie na czas określony, bądź...

Kiedy i jak można dokonać podziału spółki?

Gdy członkowie zarządu zamierzają np. wykorzystać część składników majątkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia nowego rodzaju działalności przy jednoczesnym utrzymaniu jej dotychczasowego profilu działalności lub planują zakończenie współpracy, a w tym celu rozdzielenie pomiędzy siebie składniki majątku nadające się do prowadzenia odrębnej firmy. Przyczyny podziału mogą być różne, jednak z reguły można je pogrupować...

Spółka offshore

Pod pojęciem „spółki offshore” rozumiane są osoby prawne, (zazwyczaj spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki o podobnym charakterze) założone w państwach o szczególnie korzystnych systemach podatkowych. Kraje te potocznie nazywane są rajami podatkowymi. Spółkę offshore tworzy się przede wszystkim dla wykorzystania lepszych z punktu widzenia przedsiębiorcy przepisów, które zapewniają oszczędności podatkowe, pomagają chronić...

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – to podmiot gospodarczy, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania jest spółka z o.o.. Taki typ prowadzenia biznesu powołuje się szczególnie między osobami, z której jedna chce prowadzić firmę, ale nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, a druga, która nie chce ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za...

Odpowiedzialność finansowa pracownika

Informację dotyczące odpowiedzialności jaka spoczywa na pracowniku znajdują się w Kodeksie Pracy. Z tego dokumentu wynika jednoznacznie, że zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, pokrywa ją ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca powinien przedstawić okoliczności potwierdzające winę podwładnego i wskazać wartość materialną szkody. Należy pamiętać, że jedna osoba nie może odpowiadać za błąd popełniony przez zespół. Pracownik...