Termin zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zgodnie z informacją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych, który stanowi podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie spółek w naszym kraju, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Termin, w jakim należy je zorganizować, wyznacza więc okres rozliczeniowy przyjęty w danym przedsiębiorstwie. Z uwagi na to, że w większości firm pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, najczęściej zwyczajne zgromadzenie organizowane jest w pierwszej połowie roku.

Pomimo iż wspólnicy mają aż pół roku na zwołanie zgromadzenia, zdarzają się sytuacje w których spotkanie zatwierdzające sprawozdanie odbywa się nieterminowo. W takiej sytuacji należy liczyć się z konsekwencjami, które przyjdzie ponieść członkom zarządu zobowiązanym do zwoływania zgromadzeń:

GRZYWNA – przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują opcję nałożenia kary grzywny sięgającej nawet 20 000 zł,
POWÓDZTWO – zgodnie z faktem, że podejmowanie uchwały na zgromadzeniu organizowanym po wyznaczonym termonie już samo w sobie stanowy naruszenie przepisów prawa, sąd może graniczyć skuteczność powziętej na nim uchwały,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – jeśli spółka odniosła realną szkodę w wyniku nieterminowego zorganizowania zgromadzenia, członkowie zarządu mogą zostać zobowiązane do naprawienia lub zrekompensowania poniesionych szkód.

Dodaj komentarz