Rozwiązanie spółki w 2019

Najpopularniejszą formą spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje ona w chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu staje się podmiotem praw i obowiązków. Podmiot ten może zostać założony przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Cechą charakterystyczną dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez firmę.

Chcąc zakończyć funkcjonowanie spółki z o.o. konieczne jest spełnienie wymagań zawartych w artykule 270 Kodeksu Spółek Handlowych. Do przyczyn rozwiązania spółki można zaliczyć przypadki zawarte w umowie spółki, ogłoszenie przez spółki upadłości bądź przeniesienie jej siedziby do innego kraju.

Uchwała dotycząca rozwiązania spółki wymaga protokołu notarialnego.

Rozwiązanie spółki może nastąpić także na skutek orzeczenia sądu jeżeli jej działalność narusza prawo, bądź zagraża interesom państwa.

Po wykreśleniu spółki z o.o. z rejestru i przeprowadzeniu jej likwidacji zostaje ona rozwiązana. Otwarcie likwidacje następuje w dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu ich firmy bądź przy zaistnieniu innej przyczyny powodującej jej rozwiązanie.

Dodaj komentarz