Prawa majątkowe wspólników spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swoje regulacje i obowiązki zawarte posiada przede wszystkim w Kodeksie Spółek Handlowych. Wspólnicy oraz reszta członków przedsiębiorstwa także objęta jest jasno określonymi prawami. Jedną z kategorii stanowią prawa majątkowe.

Do katalogu przywilejów i obowiązków zaliczyć można:
– prawo do dywidendy
– prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej
– prawo do wynagrodzenia za umorzone udziały
– prawo do rozporządzania udziałem
– prawo do wygradzania za świadczenia na rzecz spółki
– prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów

I tak, zgodnie z zasadami wspólnikom przysługuje np. prawo do zysku, jakie posiadają w ramach swoich praw udziałowych oraz ogólnym dokonywaniu obowiązkowych czynności zarządzających sprawami finansowymi i majątkowymi przedsiębiorstwa.

Oprócz praw majątkowych wyróżnia się także tzw. korporacyjne, w których w skład zaliczyć można prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, prawo głosu oraz do żądania wyłączenia innego wspólnika ze spółki lub rozwiązania działalności gospodarczej przez organ sądowy.

Dodaj komentarz