Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną ale nieposiadające osobowości prawnej.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych do niedawna dla wszystkich podmiotów wynosiła 19%. Od stycznia 2017 roku małych podatników obowiązuje niższa stawka w wysokości 17%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro.

Nowe przedsiębiorstwa także są objęte niższą stawką CIT jeśli nie powstały w wyniku określonych w przepisach działaniach restrukturyzacyjnych.

Instytucjami zwolnionymi z konieczności płacenia tego podatku są m.in : Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, gminy, organizacje religijne.

Dodaj komentarz