Osobiste uprawnienia wspólników spółki z o.o.

Osobiste uprawnienia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczą bezpośrednio jej osób, a nie udziałów.

Rozkład sił w przedsiębiorstwie nie zawsze jest odzwierciedleniem liczby posiadanych udziałów. Nietypowe relacje biznesowe bądź osobiste sprawiają, że często spółki kapitałowe odchodzą od klasycznych rozwiązań.

Wspólnik, któremu przyznano osobiste uprawnienia może z nich korzystać niezależnie od liczby posiadanych przez siebie udziałów. Istotne jest jednak, aby był wspólnikiem spółki, czyli posiadał co najmniej jeden wkład finansowy. Osobiste prawa podmiotowe, które zostały przyznane członkowi przedsiębiorstwa nie mogą zostać zbyte lub darowane osobie trzeciej. Nie należą również do praw dziedzicznych – a więc nie mogą zostać przekazane w formie spadku.

W przypadku ich klasyfikacji można podzielić na uprawnienia o charakterze:
– korporacyjnym – powoływanie i odwoływanie członków organów spółki
– organizacyjnym – zwoływanie zgromadzenia wspólników
– majątkowym – pierwszeństwo w nabyciu udziałów spółki
– kontrolnym – prawo do żądania określonych informacji lub uzyskania zgody przed dokonaniem czynności

W rzeczywistości jednak wspólnicy samodzielnie określają zakres uprawnień, mając na uwadze jednak, aby ustanowione prawa nie stały w sprzeczności z dobrymi obyczajami, ustawą oraz naturą prawną przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz