Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych to akt normatywny zawierający przepisy określające zasady działania spółek handlowych. Dotyczy on: 

 • Spółek osobowych ( spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych)

 • Spółek kapitałowych ( spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych)

Kodeks spółek handlowych reguluje zasady tworzenia i działania spółek handlowych. Określa także organizację oraz funkcjonowanie, a także zasady podziału, łączenia i przekształcania spółek handlowych.

Kodeks spółek handlowych przedstawia się następująco:

ksh
kodeks spółek handlowych

Tytuł I

Przepisy ogólne

 • Dział I Przepisy wspólne 
 • Dział II Spółki osobowe 
 • Dział III Spółki kapitałowe 
 • Dział I Spółka jawna 
 • Rozdział 1 Przepisy ogólne
 • Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich

 • Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki

 • Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika

 • Rozdział 5 Likwidacja

 • Dział II Spółka partnerska 

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne

 • Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich

 • Rozdział 3 Rozwiązanie spółki

 • Dział III Spółka komandytowa 

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne

 • Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich

 • Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki

 • Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna 

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne

 • Rozdział 2 Powstanie spółki

 • Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich

 • Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki

 • Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika

Tytuł III

Spółki kapitałowe

 • Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 • Rozdział 1 Powstanie spółki

 • Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników

 • Rozdział 3 Organy spółki

 • Oddział 1 Zarząd

 • Oddział 2 Nadzór

 • Oddział 3 Zgromadzenie wspólników

 • Rozdział 4 Zmiana umowy spółki

 • Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika

 • Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki

 • Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna

 • Dział II Spółka akcyjna 

 • Rozdział 1 Powstanie spółki

 • Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy

 • Rozdział 3 Organy spółki

 • Oddział 1 Zarząd

 • Oddział 2 Nadzór

 • Oddział 3 Walne zgromadzenie

 • Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

 • Oddział 1 Przepisy ogólne

 • Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

 • Rozdział 5 Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

 • Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego

 • Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki

 • Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna

Tytuł IV

Łączenie, podział I Przekształcanie spółek

 • Dział I Łączenie się spółek 

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne

 • Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych

 • Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych

 • Dział II Podział spółek 

 • Dział III Przekształcenia spółek 

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne

 • Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

 • Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

 • Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

 • Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Tytuł V

Przepisy karne

Tytuł VI

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe I Przepisy końcowe

 • Dział I Zmiany w przepisach obowiązujących 

 • Dział II Przepisy przejściowe 

 • Dział III Przepisy końcowe 

Dodaj komentarz