Dywidenda

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mają prawo do otrzymania dywidendy. Dywidenda jest częścią zysku netto (czyli po opodatkowaniu) spółki kapitałowej. Przeznaczona jest do podziału między wspólnikami lub akcjonariuszami. W przypadku gdy w spółce jest jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości. Dywidenda może być...

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku, regulującą funkcjonowanie spółek handlowych. Do spółek handlowych zalicza się spółki osobowe (spółka, jawna, spółka, partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Kodeks nie reguluje działania spółek cywilnych, które funkcjonują na zasadach Kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych...

Kodeks Cywilny

W Kodeksie Cywilnym możemy znaleźć informacje mówiące o przepisach prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujące przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. W Polsce obowiązuje ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie...

Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – warunki

Osoba z zagranicy, która chce otworzyć firmę w Polsce zobowiązana jest do spełnienia określonych prawnie warunków. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), osoby zagraniczne z państw niebędących...

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące prokury ujawnione są w KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa. Prokurent to osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Prokurent wybierany jest przez wszystkich...