Kodeks Cywilny

W Kodeksie Cywilnym możemy znaleźć informacje mówiące o przepisach prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujące przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. W Polsce obowiązuje ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem artykułów 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, które weszły w życie...

Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemca – warunki

Osoba z zagranicy, która chce otworzyć firmę w Polsce zobowiązana jest do spełnienia określonych prawnie warunków. Kto bez obywatelstwa polskiego może bez dodatkowych obowiązków przejść procedurę założenia spółki? obywatele innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), obywatele stron objętych umową EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), osoby zagraniczne z państw niebędących...

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące prokury ujawnione są w KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa. Prokurent to osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Prokurent wybierany jest przez wszystkich...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych nazywany także CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorców. Dochodami są przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatkiem CIT objęte są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki posiadające zdolność prawną ale nieposiadające osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych do niedawna dla...

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Każdy rodzaj spółki posiada pewien organ, który odpowiada za podejmowanie najważniejszych decyzji gospodarczych i zatwierdzanie działalności pozostałych organów. W przypadku spółki z o.o. jest to zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie może być zwyczajne, czyli takie, które zwołuje się pod koniec roku obrachunkowego lub nadzwyczajne, które musi mieć miejsce w innych, nieregularnych sytuacjach. Częściej jednak zwołuje się zgromadzenie...