Czym jest akt założycielski?

Akt założycielski to jednostronna czynność prawna sporządzona w formie aktu notarialnego, która zawiera oświadczenie woli właściciela spółki z o.o. lub akcyjnej. Do założenia wymagane jest sporządzenie oficjalnej wersji dokumentu oraz zawarcie najważniejszych informacji, czyli nazwy i siedziby firmy, przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego, informację o liczbie udziałów, wartość nominalną poszczególnych wkładów, czas trwania oraz inne dodatkowe postanowienia.

Postanowienia fakultatywne aktu założycielskiego to sprawy, których nie da się uregulować prawnie lub jedynie w dokumencie mogą zostać właściwie unormowane. Przykładem może być np. sposób powoływania zarządu, kadencje, dodatkowe regulacje oraz obowiązek powołania rady nadzorczej.

Zgodnie z artykułem Kodeksu Spółek Handlowych zawarcie umowy nastąpić musi u notariusza, który zawiera i opatrzy podpisem dokument wraz z wszystkimi udziałowcami. Każdorazowa zmiana czy modyfikacja spółki wymagać będzie uchwały walnego zgromadzenia oraz wpisu do rejestru.

Komentarze

Dodaj komentarz