Czym jest akcja?

Akcją nazywamy papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Akcja to również ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

Są one emitowane przez spółkę:
– pierwsza seria jest emitowana przy jej założeniu;
– kolejne związane są z tym, że wysokość kapitału zakładowego zostanie podniesiona;

Kapitał spółki składa się z akcji o równej wartości nominalnej nie niższej niż 1 grosz.

Prawa i obowiązki wynikające z akcji są takie same dla każdego wspólnika, jednak statut spółki może przyznać niektórym akcjom dodatkowe prawa albo przypisać do nich określone obowiązki – akcje uprzywilejowane.

Wyróżniamy m.in. akcje:
– imienne;
– na okaziciela;
– aportowe;
– gotówkowe;
– uprzywilejowane
– nieme
– założycielskie;
– do których przypisany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych;

Dodaj komentarz