Błędy przy zawieraniu umowy zlecenie

Umowa zlecenie powinna oddawać rzeczywisty charakter wykonywanych zadań. Podpisując umowę z pracodawcą, zleceniobiorcą czy zamawiającym dzieło, warto znać przepisy.

Na co uważać, podejmując się wykonania zlecenia?
Najczęstsze pułapki to:
– zawarcie umowy zlecenia, która w rzeczywistości jest umową o pracę.

Umowa zlecenie różni się od stosunku pracy ze względu na:
– brak podporządkowania poleceniom przełożonych,
– brak określenia miejsca i czasu wykonywania zlecenia,
– możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej.

Zleceniobiorca nie musi również podporządkować się regulaminom obowiązującym w firmie. Wyjątkiem stanowią przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie zakładu pracy.

– Nieograniczona odpowiedzialność materialna
W przypadku umów cywilnoprawnych odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie jest nieograniczona. Przepisy obowiązują zawsze, chyba że w dokumencie został wskazany limit.

– Wynagrodzenie brutto – netto – stawka godzinowa niższa niż minimalna
Zleceniobiorcy mają prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy. Jej wysokość zależy od najniższej pensji krajowej, obowiązującej w danym roku. Zleceniodawca nie może zaproponować niższego wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę pracy.

– Zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia umowy
Przepisy Kodeksu Cywilnego gwarantują zleceniodawcy i zleceniobiorcy możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn. Żadna ze stron nie może domagać się od drugiej rezygnacji z tego przywileju.

– Zakaz powierzania zlecenia osobie trzeciej
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, osoby świadczące pracę na podstawie umowy-zlecenia zobowiązane są do osobistego wykonania powierzonych czynności.

Dodaj komentarz